วันที่
ชื่อเรื่อง
17  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 จำนวน 130 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2565
จ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 11 สายบ้านนายสมคิด-หนองกระทุ่ม (ต่อจากเดิม) ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2565
จ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 3 สายคุ้มร่มเกล้า (ต่อจากเดิม) ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2565
จ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริิมเหล็ก บ้านวังกำแพง หมู่ที่ 2 ซอยบ้านนายทองสุข-บ้านนางนอย (ต่อจากเดิม) ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงฝาย บ้านสงแคน หมู่ที่ 6 ฝายสามอ่าง ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนนาพวง องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  ก.พ. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายหลังฝายวังนกคอก่าน บ้านยางนาดี หมู่ที่ 10 ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2564
จ้างค่าเช่าเครื่องปั่นไฟประจำหน่วยเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2564
จ้างค่าขนส่งของและอุปกรณ์การเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง