วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงรายการที่ดิน มาตรา 10 ในโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 2.2 และโปรแกรม LTAX 3000 เพื่อเตรียมความพร้อมการถ่ายโอนข้อมูลเข้าในระบบ (LTAX ONLINE) งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรองรับ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 11 สายรอบวัดหนองกระทุ่ม ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 3 สายบ่อขยะ ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 1 สายหนองกา ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านใหม่หนองแดง หมู่ที่ 9 สายสวนปาล์ม ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2565
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านยางนาดี หมู่ที่ 5 ซอยเมรุวัดป่า ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2565
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านวังกำแพง หมู่ที่ 2 ซอยภายในหมู่บ้าน ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2565
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านวังกำแพง หมู่ที่ 2 สายหนองแซง ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2565
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหินลาด หมู่ที่ 4 สายหนองไข่นุ่น ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง