องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th
 
 
 


โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19(COVID-19)


องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน  ได้ดำเนินการตัดเย็บหน้ากากผ้าอนามัย  เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่  เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -19