องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ITA 2563
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ส่วนสวัสดิการสังคม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อ-จัดจ้าง
การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย
ภายใน (IIT)และภายนอก (EIT) ประเมิน
การควบคุมภายใน
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ อบต.ชีบน
คู่มือสำหรับประชาชน
สป.สช ตำบล
คลังเผยแพร่ความรู้วิชาการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนดำเนินการประจำปี
การประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานผลการดำเนินการเสริมสร้างมาตรฐาน
วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต
รายงานสภาพปัญหาน้ำเสีย ในตำบลชีบน
 
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล

 
 


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2556

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai


  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและสนับสนุนการจัดประชุมประชาคม หมู่ที่ 8
       องค์การบริหารส่วนตำบลชีบนลงพื...
 
  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและสนับส...
  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและสนับส...
  เปิดศูนย์พักคอยระดับพื้นที่ Community Isolation ปร...
  การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ...
  จัดตั้งศูนย์พักคอย (CI) สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 (สีเ...
  ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่...
  มอบวัสดุอุปกรณ์ในโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุ...
  ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
  ประชุมโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประม...
  ประชุมร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 - 2565 (เพิ่มเต...
   
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
 
สถานที่ท่องเที่ยวญัฮกรุ บ้านวังกำแพง ตำบลชีบน
"วินัย"โดย ผอ.กลุ่มงานวินัย กรมส่งเสริมฯ
ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2564 | โดย ห