องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ITA 2563
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ส่วนสวัสดิการสังคม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อ-จัดจ้าง
การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย
ภายใน (IIT)และภายนอก (EIT) ประเมิน
การควบคุมภายใน
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ อบต.ชีบน
คู่มือสำหรับประชาชน
สป.สช ตำบล
คลังเผยแพร่ความรู้วิชาการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนดำเนินการประจำปี
การประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานผลการดำเนินการเสริมสร้างมาตรฐาน
วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต
รายงานสภาพปัญหาน้ำเสีย ในตำบลชีบน

ติดต่อ - สอบถาม
 
  ชื่อ-สกุล+
นายสุวิทย์  หาญใจ
  ตำแหน่ง+ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  เบอร์ติดต่อ+  
  E-mail+ admin@cheebon.go.th

 
  ชื่อ-สกุล+ นายสุวิทย์  หาญใจ

ตำแหน่ง+ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  เบอร์ติดต่อ+  
  E-mail+ admin@cheebon.go.th
   
  ชื่อ-สกุล+ นางสาวอชิรญาณ์  พันธ์สูงเนิน
  ตำแหน่ง+ องปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน
  เบอร์ติดต่อ+  
  E-mail+ admin@cheebon.go.th
 
  ชื่อ-สกุล+

างทองแดง คนดอน

  ตำแหน่ง+  หัวหน้าส่วนการคลัง
  เบอร์ติดต่อ+  
  E-mail+ admin@cheebon.go.th
 
  ชื่อ-สกุล+

ายทิพย์เนตร ผ่อนตาม

  ตำแหน่ง+
ผู้อำนวยการกองช่าง
  เบอร์ติดต่อ+  
  E-mail+ admin@cheebon.go.th
  ชื่อ-สกุล+

-ว่าง-

  ตำแหน่ง+
หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  เบอร์ติดต่อ+  
  E-mail+ admin@cheebon.go.th
  ชื่อ-สกุล+

-ว่าง-

  ตำแหน่ง+
หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม
  เบอร์ติดต่อ+  
  E-mail+ admin@cheebon.go.th