องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 150 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 การปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวและจำกัดการบริการฯ [ 21 มิ.ย. 2564 ]32
62 ห้ามการเคลื่อนย้ายแรงงาน เข้า-ออก พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ [ 21 มิ.ย. 2564 ]31
63 กำหนดวันแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 18 มิ.ย. 2564 ]33
64 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 253 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2515 [ 14 มิ.ย. 2564 ]32
65 ประชาสัมพันธ์โครงการ "Pre-Order" ผลไม้ตามฤดูกาล ผ่านช่องทาง E-Commerce" [ 11 มิ.ย. 2564 ]33
66 งบแสดงฐานะการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน [ 9 มิ.ย. 2564 ]31
67 ประชาสัมพันธ์ วันงดสูบบุหร่โลก [ 31 พ.ค. 2564 ]28
68 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฏหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติ [ 26 พ.ค. 2564 ]32
69 ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน [ 25 พ.ค. 2564 ]31
70 โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 [ 17 พ.ค. 2564 ]33
71 โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 [ 17 พ.ค. 2564 ]32
72 สรุปประเด็นสำคัญการประชุมสัมมนา เรื่องแนวทางปฏิบัติกรณียกเลิกไม้หวงห้ามในที่ดินกรรมสิทธิ์ และ ที่ดิน สปก. [ 17 พ.ค. 2564 ]30
73 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รณรงค์การใช้นำ้อย่างประหยัด [ 5 เม.ย. 2564 ]28
74 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เรื่องการเก็บและขนขยะมูลฝอย [ 15 มี.ค. 2564 ]29
75 ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการการจัดการขยะมูลฝอย [ 4 มี.ค. 2564 ]31
76 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 [ 25 ม.ค. 2564 ]33
77 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 [ 25 ม.ค. 2564 ]33
78 ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้เรื่องการประหยัดพลังงาน [ 18 ม.ค. 2564 ]31
79 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 [ 30 ธ.ค. 2563 ]33
80 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เรื่องจัดตั้งศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน [ 24 ธ.ค. 2563 ]30
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8