องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 196 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 ประชาสัมพันธ์การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนและรักษาราชการแทน [ 27 ก.ค. 2564 ]92
102 สื่อประชาสัมพันธ์โรคลัมปี สกิน จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ [ 12 ก.ค. 2564 ]98
103 การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายของพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ.2497 [ 30 มิ.ย. 2564 ]110
104 คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง แก้ไขและเพิ่มเติม มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับพื้นที่ควบคุมของจังหวัดชัยภูมิ [ 30 มิ.ย. 2564 ]93
105 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และกำกับดูแลร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) [ 30 มิ.ย. 2564 ]106
106 การประกวดคำขวัญจังหวัดชัยภูมิ [ 30 มิ.ย. 2564 ]186
107 การปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวและจำกัดการบริการฯ [ 21 มิ.ย. 2564 ]102
108 ห้ามการเคลื่อนย้ายแรงงาน เข้า-ออก พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ [ 21 มิ.ย. 2564 ]106
109 กำหนดวันแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 18 มิ.ย. 2564 ]96
110 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 253 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2515 [ 14 มิ.ย. 2564 ]98
111 ประชาสัมพันธ์โครงการ "Pre-Order" ผลไม้ตามฤดูกาล ผ่านช่องทาง E-Commerce" [ 11 มิ.ย. 2564 ]103
112 งบแสดงฐานะการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน [ 9 มิ.ย. 2564 ]119
113 ประชาสัมพันธ์ วันงดสูบบุหร่โลก [ 31 พ.ค. 2564 ]95
114 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฏหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติ [ 26 พ.ค. 2564 ]102
115 ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน [ 25 พ.ค. 2564 ]99
116 โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 [ 17 พ.ค. 2564 ]103
117 โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 [ 17 พ.ค. 2564 ]102
118 สรุปประเด็นสำคัญการประชุมสัมมนา เรื่องแนวทางปฏิบัติกรณียกเลิกไม้หวงห้ามในที่ดินกรรมสิทธิ์ และ ที่ดิน สปก. [ 17 พ.ค. 2564 ]98
119 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รณรงค์การใช้นำ้อย่างประหยัด [ 5 เม.ย. 2564 ]90
120 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เรื่องการเก็บและขนขยะมูลฝอย [ 15 มี.ค. 2564 ]102
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10